Definitie Asset Management

De term Asset Management wordt in toenemende mate door Asset Owners en Technische dienstverleners gebruikt waarbij nog niet in alle gevallen hetzelfde beeld bij deze term wordt gehanteerd.

Assets bestaan in dit kader uit kapitaalgoederen. De investering die in deze kapitaalgoederen is gedaan wordt geacht het gewenste rendement op te leveren. Om dit te kunnen realiseren moeten deze assets, met in achtneming van alle invloedsfactoren en gericht op een optimaal rendement op de investering beheerd worden, vandaar de term Asset Management.

UpHills ziet Asset Management als het samenspel tussen drie hoofdprocessen waarin de belangrijkste invloedsfactoren zijn ondergebracht; het Ontwerpproces, het Onderhoudsproces en het Productieproces.

Om dit samenspel zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen is het noodzakelijk om de functionele muren bij zowel Asset Owners als Toeleveranciers te slechten en de kennis en ervaring bij de afdelingen Engineering, Maintenance en Productie te delen.

Dit samenspel is belangrijk in alle fasen van de levenscyclus van de Assets.

In de engineeringsfase moet er gebruik gemaakt worden van ervaring uit het verleden opgedaan bij Maintenance en Productie. Men moet in deze fase in staat worden geacht over de hele levenscyclus het eerder genoemde rendement te beoordelen. Begrippen die hierbij van toepassing zijn worden LCC (Life Cycle Costing) of TCoO (Total Cost of Ownership) genoemd. De keuzes die in deze engineeringsfase worden gemaakt ten aanzien van het ontwerp van de Assets zullen voor een belangrijk deel de TCoO bepalen.

Ook de strategische keuzes in de gebruiksfasen op het gebied van Maintenance Management en Productie Management zijn bepalend voor de TCoO.

Strategische keuzes op Maintenance Management gebied worden voor een belangrijk deel vastgelegd in het Onderhoudsconcept. Hierbij vindt de vertaalslag plaats tussen Productiestrategie en Maintenancestrategie. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de Assets (Availability en Reliability)
  • SHEQ aspecten (Safety, Health, Environment en Quality)
  • Overheidsvoorschriften en regelgeving
  • MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) voorschriften

Een van de uitkomsten van een goed opgesteld en uitgevoerd onderhoudsconcept is dat het bedrijf in controle is voor wat betreft het borgen van bovengenoemde aspecten. Dit heeft zeker te maken met de integriteitseisen die het bedrijf en de omgeving stelt en wordt ook wel de "License to Operate" genoemd.

De Productiestrategie zegt iets over de wijze waarop Productie op Asset Management gebied dient te opereren. De afgelopen jaren zijn begrippen als Kaizen (continu verbeteren), Six Sigma, Lean Manufacturing, TPM (Total Productive Maintenance) en dergelijke ingevoerd om invulling te geven aan de wens Productie deel te laten nemen aan het verlagen van de TCoO en dus de kosten per eenheid product.